Kérdése van? Hívjon minket! +36303765665

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) vonatkozik az TradesMan-Hungary Kft. (Cg.: 03-09-123568, székhely: 6000 Kecskemét, Felsőszéktó 50/2., adószám: 23697805-2-03) által üzemeltetett www.tokeletesajandek.hu weboldalon elérhető, nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) az alábbi feltételekkel.

A Játék szervezője és lebonyolítója a TradesMan-Hungary Kft., (a továbbiakban: Szervező).

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat. A játékban való részvételnek nem feltétele pénz fizetése, vagyoni érték nyújtása, vagy a Szervező bármely szolgáltatásának, termékének ellenérték fejében történő megvásárlása. Mindezek alapján a játék tétfizetéshez nem kötött, így nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A játék nem minősül bejelentés, vagy engedélyköteles szerencsejátéknak.

 

 1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden nem cselekvőképtelen természetes személy (kiskorú, valamint korlátozottan cselekvőképes játékos nevében bármely jognyilatkozatot a törvényes képviselője jogosult tenni, a törvényes képviselő jogosult a nyeremény átvételére is), aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik, és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (a továbbiakban: Játékos).

A Játékban NEM vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói;
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek (pl. a nyeremény felajánlója, stb.) tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

Kizárásra kerül, aki bármilyen módon veszélyezteti a Játék tisztességes lebonyolítását, illetve a jelen Szabályzatban részletezett adatkezelési hozzájárulásokat a Játék időtartama alatt, vagy a sorsolást megelőzően visszavonja. A kizárás tényéről a Szervező nem értesíti a Játékost.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő jelentkezés során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

 

 1. A Játék időtartama

A Játék időtartama, valamint az eredményhirdetés időpontja megtalálható az aktuális nyereményjáték felhívásban.

A Játék időtartamát megelőzően, illetve az azt követően beérkező megfejtések, pályázati anyagok a sorsoláson nem vesznek részt.

 

 1. Jelentkezés a játékra, részvételi feltételek

A Játékosok közül a sorsoláson kizárólag azok vehetnek részt, akik a jelen Szabályzatban meghatározott részvételi feltételeket együttesen és maradéktalanul teljesítik.

A Játék részvételi feltételei:

 • a Játék feltételeinek mindenben megfelelő pályázati anyag beküldése (pl. poszt megosztása, kedvelése stb.)
 • a kisorsolt (nyertes) Játékos postázási címét és nevét e-mailben megküldi részünkre
 • az itt meghatározottak szerint a Játékos személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulás megadása, valamint a jelen Szabályzatban foglaltak szerint és időpontig ezen adatkezelési hozzájárulás folyamatos megléte.

A Játékra történő jelentkezés a részvételi feltételek teljesülése hiányában nem érvényes, azt a Szervezőnek nem áll módjában elfogadni, és a Játékos nem vehet részt a sorsoláson.

 • A Játékhoz történő csatlakozás a Játék teljes időtartama alatt lehetséges, és a jelentkezés időpontja nem befolyásolja a Játékos nyerési esélyeit.

 

 1. Sorsolás

A nyeremények sorsolását a Szervező számítógép útján, véletlenszerűen végzi. A Szervező jogosult a sorsolás módját szabadon megválasztani, köteles azonban biztosítani, hogy a sorsolás kizárólag a véletlenen múljon.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyerteseket üzenetben értesítjük! Ezt követően e-mailben történik a részletek megbeszélése! Amennyiben a Játékos az értesítésre nem válaszol 7 napon belül, azaz a kapcsolatfelvétel meghiúsul, elveszíti a nyereményhez való jogát.

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

 1. Nyeremények kézbesítése, átvétele

A nyeremény átvételének, kézbesítésének módja megtalálható az aktuális nyereményjáték felhívásban.

A nyeremény átvételével kapcsolatos postaköltség a Szervezőt terheli! 

A nyereményt csak és kizárólag magyarországi belföldi címre tudjuk elküldeni!

 

 1. Adatkezelés

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Szervező nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító: NAIH-84536/2015.)

Szervező tiszteletben tartja a nyereményjátékban részt vevő, minden természetes személy személyiségi jogait. A nyereményjáték során gyűjtött adatokat harmadik személynek nem adja ki. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat.

A nyereményjátékban részt vevő személy adatszolgáltatása önkéntes, és jogosult a fenti hozzájárulását bármikor és indoklás nélkül visszavonni. Amennyiben a visszavonás a nyereményjáték időtartama alatt történik, akkor a részt vevő személy tudomásul veszi, hogy a nyereményjátékban nem vehet részt. A nyereményjátékban részt vevő személy a nyereményjátékban való részvétellel egyidejűleg nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy a jelen Szabályzatot teljes egészében megismerte, megértette és az abban foglaltakat maradéktalanul elfogadja.

 

 1. Felelősség

A pályázatok hiányosságáért (név-, címelírás, kevesebb válasz stb.), értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel, vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

 1. Egyéb

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására.

Amennyiben a játékkal kapcsolatban kérdést kíván feltenni, írjon a viktor.polyak0@gmail.com e-mail címre! Kérjük, hogy a levélben tüntesse fel a Játék elnevezését.